ĶVT510 Ūdens sagatavošana

Kods ĶVT510
Nosaukums Ūdens sagatavošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Agnese Stunda-Zujeva
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas metodes un shēmas ķīmiskajā rūpniecībā, enerģētikā, elektroniskajā rūpniecībā. Jonu apmaiņas, membrānu, ķīmiskās metodes. Ūdens kvalitātes standarti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par ūdens sagatavošanas metodēm, aparatūru un shēmām. Mācēt izvēlēties aparatūru. Iegūt iemaņas ūdens sagatavošanas shēmas izstrādei. Iegūt zināšanas shēmas aparatūras parametru aprēķinam.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot orientēties un pārzina ūdens kvalitātes rādītājus un prasības - Ieskaite
Orientējas ūdens sagatavošanas metodēs un pārzina iekārtas tehnoloģiskā ūdens sagatavošanai - Ieskaite
Spēj izvēlēties un sastādīt ūdens attīrīšanai nepieciešamo shēmu - kursadarbs, kontroldarbs.
Priekšzināšanas pamatzināšanas ķīmijā un hidrodinamikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]