ĶVT507 Gruntsūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas

Kods ĶVT507
Nosaukums Gruntsūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Mālers
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Šajā studiju priekšmetā tiek apskatītas un izanalizētas vesela rinda mūsdienīgu tehnoloģiju gruntsūdeņu attīrīšanai no dažāda veida piesārņojumiem. Šīs tehnoloģijas balstās gan uz ūdens izsūknēšanu pirms apstrādes, gan uz gruntsūdeņu apstrādi nepielietojot izsūknēšanu. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par ar ķīmiskām vielām piesārņotu gruntsūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām. Students labi orientējas un pārzina mūsdienīgas un specifiskas gruntsūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, prot tās izvērtēt un izvēlēties optimālās atbilstoši situācijas specifikācijai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties plašajā gruntsūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju klāstā un definēt to atbilstošu pielietojumu. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens, kontrolseminārs. Spēja izvēlēties attīrīšanas tehnoloģiju atbilstoši piesārņojuma veidam un apstākļiem.
Spēj salīdzināt kādu no tehnoloģijām ar alternatīvajām un izteikt pieņēmumus par to, kura no tām ir optimālāka konkrētajā situācijā. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens. Spēja izvērtēt tehnoloģijas atbilstoši situācijai.
Spēj apvienot un kombinēt dažādas metodes vienotā tehnoloģiskā shēmā nepieciešamā rezultāta sasniegšanai - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens, kontrolseminārs. Spēja izveidot nepieciešamo attīrīšanas tehnoloģisko shēmu sastāvošu no vairākām metodēm nepieciešamā rezultāta sasniegšanai.
Spēj klasificēt un izvērtēt dažādu attīrīšanas tehnoloģijas priekšrocības un trūkumus, lai likvidētu vienu un to pašu piesārņojumu. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens. Spēja analizēt tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus viena un tā paša piesārņojuma likvidēšanai.
Priekšzināšanas Vismaz B1 līmeņa angļu un krievu valodu zināšanas.Pamatzināšanas ķīmijā, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijā, ķīmijas tehnoloģijas procesos un aparātos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]