ĶVT504 Procesa simulātori

Kods ĶVT504
Nosaukums Procesa simulātori
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jānis Ločs, Imants Kreicbergs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ķīmiski tehnoloģisko procesa simulātoru uzbūves principi, izmantošanas iespējas un darbības principi. Iepazīšanās ar konkrētu simulācijas programmu. Apgūt iemaņas tās lietošanā. Realizet nelielu simulācijas uzdevuma piemēru..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt priekšstatu par komerciālo ķīmiski tehnoloģisko procesu simulācijas programnodrošinājumu. Apgūt pamatiemaņas konkrētā simulātora lietošanā. Veikt konkrēta uzdevuma simulāciju. Iegūt pieredzi rezultātu izvērtēšanā
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina pēc kursa apgūšanas procesa simulācijas programu nodrošinājumu - Ieskaite.
Spēj pielietot apgūtās elementārās iemaņas shēmas konstruēšanai. Prot izvēlēties termodinamisko modeļus, ir iemaņas elementu aprēķina veidlapu aizpildīšanā un simulācijas realizācijā - Ieskaite pēc kontrolpiemēra izpildes.
Priekšzināšanas Fizikālā ķīmija, hidrauliskie, siltuma un masu pārejas procesi

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]