ĶVT503 Statistiskā procesu kontrole

Kods ĶVT503
Nosaukums Statistiskā procesu kontrole
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Inga Jurgelāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Statiskas metodes procesu kvalitātes kontroles sistēmā. .
Kontrolkaršu ieviešanas process. Kontrolkaršu veidi un konstruēšana..
Kontrolkaršu tehnikas izmantošana procesa kvalitātes vadībai, kritisko līmeņu un lēmumu pieņemšanas likumu izmantošana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par statistisko metožu izmantošanu procesu kvalitātes vadībā. Apgūt prasmes un iemaņas kontrolkaršu konstruēšanā un izmantošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj brīvi orientēties iegūtajās zināšanas par kontrolkaršu izmantošanas principiem - Ieskaite.
Pietiekoši kompetenti demonstrē iemaņas kontrolkaršu izveidē un pielietošanā - Ieskaite, laboratorijas darbs.
Spēj, balstoties uz apgūtajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, pārliecinoši parādīt kontrolkaršu analīzes prasmi - Prezentācija grupā.
Priekšzināšanas Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pamatzināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]