ĶVT456 Masas apmaiņas procesi un iekārtas

Kods ĶVT456
Nosaukums Masas apmaiņas procesi un iekārtas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Agnese Stunda-Zujeva
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets „Masas apmaiņas procesi un iekārtas” sastāv no teorētiskiem pamatiem, kur sīki apskatīta masas apmaiņas procesu statika, fāzu līdzsvars sistēmās gāze – šķidrums, šķidrums – šķidrums, gāze – cieta viela, masas apmaiņas procesu kinētika..
Liela uzmanība tiek pievērsta sorbcijas procesiem, kas ir vieni no īpaši svarīgiem masas apmaiņas procesiem, ar plašu praktisko pielietojumu, tai skaitā, ūdens sagatavošanas tehnoloģijās. Atsevišķi tiek aplūkotas masas apmaiņas iekārtas, to uzbūve, darbības un aprēķinu principi. Teorētiskais materiāls papildināts ar septiņiem laboratorijas darbiem, kas ļaus studējošiem nostiprināt teorētiskās zināšanas un labāk apgūt šo priekšmetu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par masas apmaiņas pamat procesiem un iekārtām, kā arī izveidot un attīstīt studentos tehnoloģiskās domāšanas pamatus balstoties uz masas apmaiņas procesu analīzi katrā tehnoloģiskajā procesā atsevišķi un visai sistēmai kopumā. Kursa galvenais uzdevums ir sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzin masas apmaiņas procesus, kuri noris ķīmijas tehnoloģijas aparātos. - Vērtēšanas veidi un kritērii: laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, eksāmens. Spēja analizēt masas apmaiņas procesus.
Students pārzin fundamentālus likumus, kuri ir masas apmaiņas procesu pamatā. - Vērtēšanas veidi un kritērii: laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, eksāmens. Spēja teoretiski pamatot konkrētu masas apmaiņas procesu
Students pārzin konstrukciju īpatnības un masas apmaiņas aparātu aprēķinu metodes. - Vērtēšanas veidi un kritērii: laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, eksāmens. Spēja aprēķināt un izvēlēties konkrētus masas apmaiņas aparātus.
Students spēj izskaidrot, aprakstīt un aprēķināt dažādas masas apmaiņas iekārtas. - Vērtēšanas veidi un kritērii: laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, eksāmens. Spēja salīdzināt iekārtu darbības efektīvitāti.
Students prot izvēlēties masas apmaiņas iekārtas tipu, saskaņā ar uzstādītām prasībām. - Vērtēšanas veidi un kritērii: laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, eksāmens. Spēja novērtēt izvēlēto iekārtu atbilstību tehnoloģiskam uzdevumam.
Priekšzināšanas Matemātika, fizikālā ķīmija, kīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
300.00 300.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-335 3 10.45 - 16.00 * * * * * * * * * * * * * * * *
AKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-335 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-335 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-335 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AKBL0 1. kurss, 9 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-335 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-335 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-335 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]