ĶVT455 Siltuma apmaiņas procesi un iekārtas

Kods ĶVT455
Nosaukums Siltuma apmaiņas procesi un iekārtas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jurijs Ozoliņš
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Siltuma apmaiņas procesu veidi: siltuma vadīšana, siltuma atdeve, siltuma starošana, siltuma pāreja. Siltuma procesu līdzība, līdzības kritēriji. Atsevišku siltuma apmaiņas procesu analīze. Siltuma apmaiņas aparāti: siltuma rekuperātori un siltuma reģenerātori, siltummaiņu aprēķini. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt kursu ar mērķi iegūt zināšanas par siltuma apmaiņas procesiem ķīmiskajā tehnoloģijā. Kursa uzdevums ir apgūt prasmi ķīmijas tehnoloģiskajos procesos izmantojamo siltumtehnisko iekārtu aprēķināšanā un izvēlē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt atsevišķus siltuma apmaiņas procesus: siltuma vadīšana, siltuma atdeve, siltuma starošana, siltuma pāreja - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens. Spēja teorētiski nopamatot atsevišķos siltuma apmaiņas procesus.
Spēj aprēķināt siltuma siltuma vadīšanas procesus, siltuma zudumus no iekārtām un cauruļvadiem, nepieciešamo siltuma izolāciju. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens, praktiskais darbs. Spēja pamatot siltuma ekonomijas pasākumus.
Spēj analizēt dažādus siltuma atdeves gadījumus, piemērot atbilstošos kriteriālos vienādojumus siltuma atdeves koeficientu noteikšanai. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens. Spēja korekti noteikt siltuma atdeves veidus un siltuma atdeves koeficientus.
Studenti izprot dažādu siltuma apmaiņas aparātu konstrukcijas un to darbības principus, veikt siltummaiņu pilnu tehnoloģisko aprēķinu. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: praktiskais darbs, eksāmens. Spēja izvēlēties un aprēķināt konkrētam procesam optimālo siltummaini.
Priekšzināšanas Matemātika, fizika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]