ĶVT422 Materiālu un bioloģiskās vides mijiedarbība

Kods ĶVT422
Nosaukums Materiālu un bioloģiskās vides mijiedarbība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Rita Seržāne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Bioloģiskās un materiālās sistēmas. Materiālie produkti - implanti bioloģiskā vidē. Vides atbildes reakcijas uz mākslīgu materiālu klātbūtni. Materiālu virsmas elektroniskās struktūras ietekme uz bioloģiskām šunām. Biofilmu veidošanās uz materiālu virsmas. Oksidēsanās procesu loma materiālu biokorozijas procesā. Materiālu virsmas bioloģiskās saderības paaugstināšanas tehnoloģijas. Materiālu bioloģiskās saderības novērtēšanas metodes un normatīvie dokumenti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar materiālu un bioloģiskās vides mijiedarbības veidiem un bioloģiskās vides atbildes reakcijām, kā arī ar preventīvajiem pasākumiem kaitīgo faktoru mazināšanai. Uzdevumi: spēt identificēt ķīmiskus, fizikālus, bioloģiskus un citus materiālu un bioloģiskās sistēmas mijiedarbības faktorus, tos atpazīt. Kompetenti spēt prognozēt kaitīgās iedarbības un pārzināt pasākumus draudu novēršanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj identificēt ķīmiskus, fizikālus, bioloģiskus un citus materiālus un bioloģiskās sistēmas mijiedarbības faktorus. - Ieskaites prezentācijā un laboratorijas darbos
Spēj analizēt biologiskās vides mijiedarbības veidus. - Referāts
Pārzina un orientējas materiālu un bioloģiskās vides iedarbības galvenajos faktoros, spēj tos analizēt un pārzina kaitīgo faktoru novēršanas metodes. - Noslēgumā eksāmens visa kursa apjomā.
Priekšzināšanas Bakalaura līmenis ķīmijas un tehnoloģijas pamatos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]