ĶVT416 Datormodelēšana

Kods ĶVT416
Nosaukums Datormodelēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Vanags
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Laboratorijas praktikums, kurā students izstrādā individuāla uzdevuma risinājumu savā specializācijas jomā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt iemaņas praktisku inženiertehnisku problēmu formulēšanai. Prasme izmantot skaitliskās metodes un/vai standartprogrammas uzdevumu risināšanai. Iemaņas algoritma risināšanā un rezultātu analīzē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izstrādāt algoritmu un programmu individuāla uzdevuma risināšanai studenta specializācijas jomā - Ieskaite.
Risinājuma rakstiska atskaite un prezentācija - Atskaite, prezentacija.
Priekšzināšanas Pilns bakalaura kurss

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RKML0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. L.Kienkas Paula Valdena iela 3/7-337 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]