ĶVT416 Datormodelēšana

Kods ĶVT416
Nosaukums Datormodelēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Vanags
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Laboratorijas praktikums, kurā students izstrādā individuāla uzdevuma risinājumu savā specializācijas jomā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt iemaņas praktisku inženiertehnisku problēmu formulēšanai. Prasme izmantot skaitliskās metodes un/vai standartprogrammas uzdevumu risināšanai. Iemaņas algoritma risināšanā un rezultātu analīzē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izstrādāt algoritmu un programmu individuāla uzdevuma risināšanai studenta specializācijas jomā - Ieskaite.
Risinājuma rakstiska atskaite un prezentācija - Atskaite, prezentacija.
Priekšzināšanas Pilns bakalaura kurss

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]