ĶVT408 Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde

Kods ĶVT408
Nosaukums Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Kristīne Veģere, Imants Kreicbergs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursa mērķis ir iemācīties plānot un veiksmīgi realizēt eksperimentus, kā arī analizēt iegūtos datus, lai iegūtu objektīvus secinājumus. Ir aplūkoti kā plānošanas, tā rezultātu analīzes jautājumi..
Kursā aplūkoti dažādi eksperimenti, kas tiek realizēti kā rūpnieciskā vidē, tā zinātniskajās laboratorijās..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir apgūt eksperimentu plānošanas un analīzes metodoloģiju kā līdzekli praktiskai pielietošanai zinātniskās laboratorijās un industrijā. Pēc kursa apgūšanas studenti spēs : izstrādāt naturālo, skaitlisko un jaukto eksperimentu plānus un statistisko rezultātu analīzi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot veikt empīriskā sadalījuma funkciju, izmantojot gadījuma lielumu izlasi. - Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Prot aprēķināt ticamības intervālus un izdarīt hipotēžu pārbaudi. - Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Prot veikt regresijas analīzi. - Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Prot veikt eksperimenta plānošanu un apstrādi. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika bakalauru līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RWMW0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Vad.pēt.(pd) K.Ruģele Paula Valdena iela 3/7-310 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d. Vad.pēt.(pd) K.Ruģele Paula Valdena iela 3/7-310 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]