ĶVT402 Vides aizsardzības tehnoloģija

Kods ĶVT402
Nosaukums Vides aizsardzības tehnoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Mālers
Kredītpunkti 8.0 (12.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Vides aizsardzības galvenie pasākumi rūpniecībā. Atmosfēras aizsardzība no rūpnieciskajiem izmešiem: piesārņojuma veidi, iekārtas un tehnoloģiskās metodes attīrīšanai. Hidrosfēras aizsardzība no rūpnieciskā piesārņojuma: piesārņojuma veidi, tehnoloģiskās iekārtas un metodes notekūdeņu attīrīšanai. Cieto atkritumu pārstrāde un utilizācija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt izsmeļošas zināšanas par rūpnieciskā piesārņojuma novēršanas tehnoloģijām gan notekūdeņu, gan izplūdes gāzu attīrīšanā, gan cieto atkritumu utilizāciju. Students labi orientējas un pārzina mūsdienīgas vides aizsardzības tehnoloģijas, prot tās izvērtēt un izvēlēties optimālās atbilstoši situācijas specifikai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties plašajā vides aizsardzības tehnoloģiju klāstā un definēt to atbilstošu pielietojumu - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens. Spēja izvēlēties attīrīšanas tehnoloģiju atbilstoši piesārņojuma veidam un videi.
Spēj salīdzināt kādu no tehnoloģijām ar alternatīvajām un izteikt pieņēmumus par to, kura no tām ir optimālāka konkrētajā gadījumā. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, kolokviji, praktiskais darbs - referāts. Spēja pamatot optimālās tehnoloģijas izvēli.
Spēj apvienot un kombinēt dažādas metodes vienotā tehnoloģiskā shēmā nepieciešamā rezultāta sasniegšanai. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: referāts. Spēja sastādīt nepieciešamo attīrīšanas tehnoloģisko shēmu sastāvošu no vairākām metodēm nepieciešamā rezultāta sasniegšanai
Spēj klasificēt un izvērtēt dažādu attīrīšanas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, lai likvidētu vienu un to pašu piesārņojumu. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, eksāmens. Spēja analizēt tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus viena un tā paša piesārņojuma likvidēšanai.
Priekšzināšanas Vismaz B1 līmeņa angļu un krievu valodu zināšanas.Pamatzināšanas ķīmijā, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijā, ķīmijas tehnoloģijas procesos un aparātos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
360.00 376.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-338 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-338 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-338 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-335 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RKBL0 4. kurss, 1 grupa
2 Lab.d. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-335 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
2 Lab.d. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-335 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]