ĶVT351 Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Kods ĶVT351
Nosaukums Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jurijs Ozoliņš
Kredītpunkti 7.0 (10.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ķīmiskās tehnoloģijas pamatprocesi. Ietvaices procesi, ietvaices iekārtu aprēķis. Pārtvaice: vienkāršā destilācija, šķidru maisījumu rektifikācija, rektifikācijas kolonas aprēķins. Žāvēšanas procesi ķīmiskajā tehnoloģijā, konvektīvās un kontaktžāvētavas, speciālie žāvēšanas veidi. Sorbcijas procesi, sorbcijas iekārtu uzbūve un aprēķins. Šķīdumu ekstrakcija un cietu vielu ekstrakcija, ekstraktoru uzbūve.Neviendabīgo sistēmu sadalīšana - nogulsnēšana, filtrēšana, centrifugēšana. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar galvenajiem ķīmiskās tehnoloģijas procesiem un aparātiem. Kursa uzdevumi ir iegūt kompetenci tehnoloģisko procesu norisē, aparātu uzbūvē un darbības principos, iemaņas galveno procesu un aparātu aprēķinos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orjentēties un analizēt ķīmiskās tehnoloģijas pamatprocesus. Spēja analizēt tehnoloģisko procesu norisi. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, kolokviji, praktiskās nodarbības, eksāmens.
Pārzina ķīmiskās tehnoloģijas aparātu uzbūvi, spēj izskaidrot to darbības principus. Spēja pamatot noteiktu aparātu izvēli, salīdzināt to darbības efektivitāti. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, kolokviji, praktiskās nodarbības, eksāmens.
Spēj veikt atsevišķu tehnoloģisko procesu tehnoloģisko aprēķinu, izvēlēties nepieciešamās iekārtas, sastādīt procesa tehnoloģisko shēmu. Spēja pierādīt un pamatot izvēlēto un sastādīto tehnoloģiskā procesa shēmu. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: kursa darbs.
Spēj veikt atsevišku aparātu tehnoloģisko aprēķinu: sastādīt materiālo un siltuma bilanci, noteikt galvenos iekārtu raksturojošos izmērus. Spēja novērtēt iegūtos rezultātus, enerģijas un materiālu patēriņus, iekārtu raksturojošos parametrus. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības,kontroldarbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, fizika, fizikālā ķīmija, pamatiemaņas inženiergrafikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
315.00 329.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]