ĶVT318 Eksperimenta teorijas pamati

Kods ĶVT318
Nosaukums Eksperimenta teorijas pamati
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Kristīne Veģere, Imants Kreicbergs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas pamati. Hipotēžu pārbaude. Regresijas analīze. Kļūdu un nenoteiktību analīze. Eksperimentu plānošana, pirmās un otrās kārtas plāni. Standartprogrammas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt prasmes un iemaņas statistikas metožu izmantošanai eksperimentu rezultātu apstrādei un interpretācijai. Mācēt veikt kļūdu un nenoteiktību analīzi. Iegūt pamatzināšanas eksperimentu plānošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot veikt empīriskā sadalījuma funkciju, izmantojot gadījuma lielumu izlasi. - laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Prot aprēķināt ticamības intervālus un izdarīt hipotēžu pārbaudi. - laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Prot veikt regresijas analīzi. - laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Prot veikt eksperimenta plānošanu un apstrādi. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika bakalaura līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
135.00 141.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]