ĶVT312 Ķīmisko procesu datormodelēšana

Kods ĶVT312
Nosaukums Ķīmisko procesu datormodelēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Vanags
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Modelēšanas pamati. Algoritmizācijas pamati. Skaitliskās metodes. Uzturēšanās laika sadalījums. Materiālie un siltuma bilanču vienādojumi stacionāros un nestacionāros apstākļos. Avoti un noplūdes. Tehnoloģisko shēmu analīzes pamati..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt priekštatu par to, kā integrējamas zināšanas specialitātē, matemātikā un datortehnikā inženierproblēmu risināšanā. Saprast uz kādām matemātiskām problēmām (integrāļi, lineārie un nelineārie vienādojumi, diferenciālvienādojumi utt.) reducējas tipiskie ķīmijas tehnoloģijas uzdevumi (bilances, līdzsvars, kinetika). Spēt izmantot konkretās skaitliskās metodes ķīmiski tehnoloģisko problēmu risināšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties ķīmiski tehnoloģisko procesu modeļu izstrādes stratēģijā un metodikā, sākot ar modeļa formulēšanu, risināšanas skaitlisko metožu izvēli un beidzot ar skaitlisko rezultātu izvērtēšanu - Eksāmens
Pārzina uz kāda tipa matemātiskiem modeļiem reducējas ķīmijas tehnoloģijas tipiskākās problēmas - noteiktie integrāļi, lineāru vienādojumu sistēmas, nelineārie vienādojumi, atsauces funkcijas, diferenciālie vienādojumi. - Eksāmens
Iegūtas iemaņas skaitlisko metožu realizācijā. - Aizstāvēti laboratorijas darbi
Prot kritiski analizēt modeļa risinājumu rezultātus. - Aizstāvēti laboratorijas darbi.
Priekšzināšanas Hidromehānisko, siltuma un masas pārneses procesu zināšana

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
135.00 141.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asist. L.Kienkas Paula Valdena iela 3/7-337 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d. Asist. L.Kienkas Paula Valdena iela 3/7-320 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asist. L.Kienkas Paula Valdena iela 3/7-337 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d. Asist. L.Kienkas Paula Valdena iela 3/7-320 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]