ĶVT310 Ķīmisko reakciju inženierija

Kods ĶVT310
Nosaukums Ķīmisko reakciju inženierija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Olita Medne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz izpratni par ķīmisko procesu iedalījumu un ar tiem saisītajiem reaktoriem. Homogēnie ķīmiskie procesi, to reaktori un aprēķins. Heterogēnie nekatalītiskie ķīmiskie procesi sistēmām gāze (šķidrums)-cieta viela un to reaktoru principiālās shēmas. Heterogēnie nekatalītiskie ķīmiskie procesi sistēmām gāze (šķidrums) - šķidrums, to ķīmiskie reaktori. Katalītiskie ķīmiskie procesi un reaktori, to aprēķins..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mēŗkis ir sniegt studentiem izpratni par ķīmiskajiem reaktoriem. Kompetences: pēc priekšmeta apguves students spēs novērtēt un vispusīgi izvērst jautājumus par dažādu procesu reaktoriem. Analizēt nepieciešamo reaktoru veidu ķīmisko procesu norisei. Prasmes: Spēs atrisināt dažādus jautājumus, kas sastīti ar reaktoru izvēli un to aprēķinu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Orientējas dažādos ķīmiskās reakciju inženierijas jautājumos. - Pārbaudes veids: praktiskie darbi grupā. Kritēriji: Iepazīstoties ar jautājumu, spēj analizēt visus aspektus.
Spēj atrisināt nepieciešamo reaktoru aprēķinus. - Pārbaudes veids: praktiskie darbi grupā. Kritēriji: Spēj izvērtēt nepieciešamo metodi atrisinājuma iegūšanai.
Spēj izmantot un novērtēt nepieciešamās zināšanas ķīmisko procesu raksturošanai. - Pārbaudes veids: praktiskie darbi grupā. Spēj analizēt literatūras datus.Skaidri, daudzupusīgi sniegt procesa raksturojumu. Prot aizstāvēt savu viedokli pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem.Gala novērtējums: eksāmens.
Priekšzināšanas ĶNF285 ,Fizikālā ķīmija (pamatkurss)

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
135.00 141.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Doc. O.Medne Paula Valdena iela 3/7-320 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d. Doc. O.Medne Paula Valdena iela 3/7-320 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. O.Medne Paula Valdena iela 3/7-254 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. O.Medne Paula Valdena iela 3/7-254 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AKBL0 1. kurss, 9 grupa
1 Lekc. Doc. O.Medne Paula Valdena iela 3/7-254 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. O.Medne Paula Valdena iela 3/7-254 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]