ĶVT204 Hidromehāniskie, siltuma un masas pārneses procesi

Kods ĶVT204
Nosaukums Hidromehāniskie, siltuma un masas pārneses procesi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jurijs Ozoliņš
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ķīmiskās tehnoloģijas procesu klasifikācija, procesu analīzes un aprēķinu pamatprincipi. Ievads līdzības teorijā. Hidrauliskie procesi. Hidrostatika, hidromehānika. Eilera diferenciālie vienādojumi, Bernulli vienādojumi. Hidrauliskās pretestības. Hidrauliskās mašīnas: sūkņi ventilatori. kompresori. Iztece.Suspendētā slāņa hidromehānika. Siltumprocesi. Siltuma vadīšana. Siltuma apmaiņa konvencijā. Siltuma starošana. Siltuma pārejas procesi, siltuma apmaiņas aparāti. Masas apmaiņas procesi. Masas apmaiņas procesu statika. Masas apmaiņas procesu kinētika, molekulārā un konventīvā difūzija. Masas atdeves, masas pārejas procesi. Masas apmaiņas aparātu aprēķinu pamatprincipi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par hidromehāniskiem, siltuma un masas apmaiņas procesiem ķīmiskajā tehnoloģijā. Kursa uzdevumi ir apgūt kompetences un prasmes tehnoloģisko cauruļvadu, hidraulisko mašīnu un siltuma apmaiņas aparātu un iekārtu aprēķinos un izvēlē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties un pārzin tehnoloģisko procesu analīzes un aprēķinu pamatprincipus. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: kolokviji, eksāmens.
Spēj veikt tehnoloģisko cauruļvadu aprēķinus: noteikt plūsmas ātrumu, ražību, plūsmas raksturu, hidrauliskās pretestības, nepieciešamo hidraulisko augstumu. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, kolokviji, praktiskās npdarbības, eksāmens.
Spēj aprēķināt un pēc katalogiem izvēlēties tehnoloģiskajam procesam nepieciešamos sūkņus, ventilatorus. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, kolokviji, praktiskās nodarbības, eksāmens.
Spēj orientēties siltumapmaiņas procesos: sidīšana, dzesēšana kondensācija. Pārzin dažādu siltummaiņu uzbūvi, aprēkīnu un darbības principus. Spēja apkopot, klasificēt un izvērtēt dažādus siltuma apmaiņas procesus un iekārtas. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: kolokviji, eksāmens.
Studentiem ir pamatzināšanas par masas apmaiņas procesu teoriju: molekulārās un konvektīvās difūzijas procesiem, masas apmaiņas aparātu aprēķinu principiem.Spēja analizēt masas apmaiņas procesus, izvērtēt difūzijas parādību norisi. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: kolokviji, eksāmens.
Priekšzināšanas Fizika, matemātika, fizikālā ķīmija, pamatiemaņas inženiergrafikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
270.00 282.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]