ĶVT106 Ievads ķīmijas tehnoloģijā

Kods ĶVT106
Nosaukums Ievads ķīmijas tehnoloģijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Agnese Stunda-Zujeva
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz izpratni par ķīmijas tehnoloģiju, tās pamatvirzieniem un ķīmijas vispārīgiem un fizikāliem pamatiem uz kā balstīta ķīmijas tehnoloģija.Tiek aplūkotas atsevišķu pamatproduktu iegūšanas tehnoloģijas..
Apskatīti galvenie ķīmijas tehnoloģijas pamataparāti un iekārtas, definēta to nozīme un izvēles pamatprincipi pielietojumā. Galvenie ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesi - pamatstadijas, termiskā sadalīšana, cietu un šķidru vielu mehāniskā sadalīšana. Vides noslogotība un ūdens loma ķīmijas tehnoloģijā. Darba drošības pamati ķīmijas tehnoloģijā. Jaunas nanotehnoloģijas un nanoriska novērtējums..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūstot priekšmetu "Ievads ķīmijas tehnoloģijā", studentu mērķis ir gūt zināšanas, lai spētu: 1) izprast ķīmijas vispārīgo pamatu un fizikālo pamatzināšanu nepieciešamību un lomu ķīmijas produktu iegūšanas tehnoloģijās, 2) projektēt jaunas produktu iegūšanas ķīmijas tehnoloģijas līnijas, izvēloties uz aprēķiniem balstītas iekārtas un aparātus, 3) orientēties ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesos un to pielietojumu konkrētā produkta ieguvē, 4) izprast ķīmijas tehnoloģijas un vides noslogotības sakarības, kā arī apzināties darba drošības lomu. 5) radīt interesi par jaunākām tehnoloģijām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesos un to pielietojumā konkrēta produkta ieguvē. - Pārbaudes veids: Pastāvīgais darbs. Kritērijs: Spēj sagatavot un prezentēt darbu par ķīmijas tehnoloģijas dažādiem procesiem.
Pietiekoši kompotenti pārzin ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesus. Orientējas galvenajos ķīmijas tehnoloģijas pamataparātos un iekārtās. Ir apguvis darba drošības pamatus ķīmijas tehnoloģijā. - Pārbaudes veids: Eksāmens
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ķīmijā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
90.00 94.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKBL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-101 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-101 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RKBK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-101 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-101 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AKBL0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-356 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AKBL0 1. kurss, 9 grupa
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-356 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RKBL0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-213 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-213 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RKBK0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-213 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. A.Stunda-Zujeva Paula Valdena iela 3/7-213 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]