ĶST560 Materiālmācība

Kods ĶST560
Nosaukums Materiālmācība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Dagnija Loča
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Vielas uzbūve. Sīkstruktūra. Viela un enerģija. Fāzu līdzsvars. Materiālu īpašības: termoķīmiskās, elektriskās, magnētiskās, optiskās, mehāniskās, akustiskās, tehniskās. Materiālu tehnoloģijas: formu veidošana,kausēšana, virsmas apstrāde. Materiālu īpašību pētniecība. Materiālu iedalījums: metāli, stikli, keramika, betons, polimēri, saistvielas un dabīgie materiāli..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par materiālu lomu mūsdienu tehnoloģiju izstrādē, dažādām materiālu īpašībām (elektriskām, akustiskām, optiskām, magnētiskām, termoķīmiskām, termodinamiskām, mehāniskām), kā arī apskatīt galvenās materiālu klases (metāli, stikli, keramika, polimēri, koks, kompozīti, nanomateriāli, viedie materiāli, progresīvie materiāli). Kurss orientēts uz materiālu īpašību apzināšanu, izpēti un izmantošanu materiālu izvēlē konkrētam pielietojumam. Neatņemama daļa ir praktiskie darbi, kas ļauj apgūt jaunas tehnoloģijas un pētīšanas metodes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties materiālu klasēs, nosaukt materiālu piemērus, tipiskās materiālu īpašības. - Kontroldarbs.
Spēj raksturot materiālu klases un izskaidrot materiāla īpāšību-sastāva-mikrostruktūras sakarības - Praktiskais darbs, eksāmens.
Spēj apkopot un sistematizēt datus par procesu, atlasīt un pamatoti izvēlēties tam nepieciešamos materiālus. - Praktiskais darbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Bakalaura grāds dabas, medicīnas vai inženierzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKML0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Vad.pētnieks D.Loča Nenoteikta- 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]