ĶNF532 Ūdens ķīmija un mikrobioloģija

Kods ĶNF532
Nosaukums Ūdens ķīmija un mikrobioloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Daina Kalniņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss padziļināti iepazīstina ar piesārņotos ūdeņos norisošajiem procesiem: ūdens pašattīrīšanas spējām un notekūdeņu ķīmijas pamatiem..
Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar piesārņotu ūdeņu analīzes metodēm, piesārņojuma izteikšanas veidiem, laboratorijas tehniku un darba principiem laboratorijā, kas akreditēta atbilstoši LVS ISO 17025 prasībām. Iepazīstas ar ūdens piesārņojuma svarīgākajiem integrālajiem lielumiem: ķīmisko skābekļa patēriņu, bioķīmisko skābekļa patēriņu, naftas produktiem, suspendētajām vielām, kopīgo slāpekli un fosforu..
Priekšmets iepazīstina ar bioloģiskajiem un toksiskajiem procesiem ūdenī, dezinfekcijas procesiem, hidrosfēras nozīmīgākajiem organiskajiem (to skaitā naftas produktiem) un neorganiskajiem piesārņotājiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt studentiem izpratni par ūdens piesārņojuma ķīmijas un mikrobioloģijas procesiem, to skaitā: 1.Iepazīstināt ar piesārņota ūdens analīzi, piesārņojuma izteikšanas viediem, laboratorijas tehniku. Apgūt rezultātu izvērtēšanu, interpretāciju un izmantošanu, saskaņā ar LV likumdošanu un aprēķināt dabas resursu nodokli, izmantojot laboratorijā iegūtos datus. 2.Iepazīstināt ar darba principiem un klienta tiesībām laboratorijā, kura akreditēta atbilstoši LVS ISO 17025 prasībām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt piesārņojuma noteikšanas analīzes atbilstoši ISO standartiem. - Pārbaudes veidi Laboratorijas darbu veikšana Kritērijs: Spēj veikt laboratorijas analīzi atbilstoši ISO kritērijiem
Spēj novērtēt savas tehniskās spējas (kompetenci) dažādu vides analīžu veikšanā - Pārbaudes veids: Laboratorijas darbu veikšana. Kritērijs: Studentu iegūto laboratorijas analīžu rezultātu matemātisks izvērtējums un iekļaušanās noteiktajās prasību robežās
Apgūst prasmi izmantot kvalitātes sistēmas pamatelementus laboratorijā - Pārbaudes veids: Laboratorijas darbu veikšana. Kritērijs:“X” un “R” karšu izmantošana laboratorijas darba izpildes laikā
Spēj aprēķināt dabas resursu nodokli, izmantojot laboratorijā iegūtos datus. - Pārbaudes veids: Praktisks uzdevums, Kritērijs: Spēja aprēķināt dabas resursu nodokli, izmantojot laboratorijā iegūtos rezultātus
Spēj analizēt normatīvos dokumentus atbilstošajā jomā. - Pārbaudes veids: Ieskaite patstāvīgajā darbā Kritērijs: Prot aizstāvēt savu viedokli pamatojoties uz zināšanām attiecīgajā jomā.
Spēj izmantot iegūtās zināšanas, lai veiktu ķīmisko analīžu metožu uzraudzību un izvērtētu laboratorijas darbu atbilstoši ISO 17 025 - Pārbaudes veids: ISO standartu analīze Kritērijs: Spēj identificēt lielākos riskus ar ūdens analīžu rezultātiem saistītajās jomās
Priekšzināšanas Ķīmijas pamatzināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]